Polityka Prywatności

Zapoznaj się z zaktualizowaną polityką prywatności później

Niniejsza Polityka prywatności (określana w tym dokumencie jako „niniejsza Polityka”) opisuje sposób, w jaki firma Game Lounge Limited obsługuje przekazywane jej przez klienta informacje i dane osobowe umożliwiające efektywne zarządzanie relacją z klientem.

Niniejsza Polityka jest stosowana do naszych witryn internetowych, aplikacji, produktów i/lub usług powiązanych z niniejszą Polityką lub bez osobnej polityki prywatności (określane w niniejszym dokumencie jako „nasze usługi”). Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie klienta o gromadzonych przez nas danych, powodzie ich gromadzenia, sposobie ich przetwarzania, podmiotach, którym udostępniamy owe dane osobowe, prawach klienta związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem takich danych oraz omówienie wszelkich istotnych zagadnień związanych z prywatnością i bezpieczeństwem.

Wszelkie udostępniane przez klienta lub gromadzone już przez nas dane osobowe będą przetwarzane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Wszelkie informacje zostaną udostępnione przez dowolną z witryn internetowych firmy Game Lounge („Witryna internetowa”) lub dowolnymi innymi metodami, które firma Game Lounge może z czasem udostępnić.

Zapoznając się z niniejszą Polityką, klient potwierdza, że jego dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób opisany w niniejszej Polityce. Jeśli klient nie akceptuje postanowień niniejszej Polityki prywatności, nie może korzystać z Witryny internetowej ani w żaden inny sposób udostępniać nam swoich danych osobowych.

W niniejszej Polityce terminy „Game Lounge”, „Nas”, „My” lub „Nasze” odnoszą się do administratora danych, czyli Game Lounge Limited, maltańskiej firmy zarejestrowanej pod numerem C 53144 z siedzibą pod adresem Level 5, Spinola Park, Triq Mikiel Ang. Borg, St Julians, SPK 1000, Malta , która jest właścicielem witryny internetowej kasynoonline.guru

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez firmę Game Lounge opisane w niniejszej Polityce prywatności będzie przebiegało zgodnie z następującymi przepisami:

– Maltańska ustawa o ochronie danych osobowych (określana w niniejszym dokumencie jako „DPA” – rozdział 586 zbioru ustaw Malty) oraz wszelkie inne przepisy prawa uchwalone w ramach DPA z późniejszymi zmianami

– Rozporządzenie (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i do swobodnego przepływu tych danych, uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; określane w niniejszym dokumencie jako „Rozporządzenie” lub „GDPR”).

DPA i GDPR będą określane łącznie w niniejszym dokumencie jako „Przepisy ochrony danych”.

Firma Game Lounge określa środki i cele przetwarzania danych osobowych i niniejszym występuje jako „Administrator danych” zgodnie z odpowiednimi Przepisami ochrony danych.

DEFINICJE

Pliki Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie oraz sposobów i powodów takiego przetwarzania danych (w tym różnicy między niezbędnymi i warunkowymi plikami cookie), prosimy zapoznać się z naszą szczegółową, ale przystępną w odbiorze, Polityką plików cookie dostępną pod adresem: [ Cookie Policy].

Administrator danych

„Administrator danych” to osoba fizyczna lub prawna, organ administracyjny, urząd lub inny organ, który samodzielnie lub we współpracy określa cele i środki przetwarzania danych osobowych; na obszarach, w których cele i środki przetwarzania danych osobowych są określone przepisami prawa Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub kryteria jego wyboru mogą wynikać z przepisów prawa Unii lub państwa członkowskiego.

Game Lounge Limited C53144 of Spinola Parks Level 5 Triq Dun Mikiel Ang Borg St Julians, Malta

E-mail do kontaktu: [email protected].

Podmiot przetwarzający dane

„Podmiot przetwarzający dane” to osoba fizyczna lub prawna, organ administracyjny, urząd lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Podmiot danych

„Podmiot danych” to osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Dane osobowe

„Dane osobowe” to jakiekolwiek informacje umożliwiające identyfikację klienta lub dotyczące osoby zidentyfikowanej lub umożliwiające jej identyfikację.

Dane użytkowania

„Dane użytkowania” oznaczają informacje gromadzone automatycznie za pośrednictwem witryny internetowej (lub usług stron trzecich wykorzystywanych przez Game Lounge), które mogą obejmować: adresy IP, różne szczegóły dotyczące poszczególnych odwiedzin oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej ze szczególnym odniesieniem do sekwencji odwiedzanych stron i innych parametrów dotyczących systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

„Użytkownik” osoba korzystająca z kasynoonline.guru, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem danych. 

BEZPIECZEŃSTWO

Firma Game Lounge przechowuje dane osobowe klienta w formie cyfrowej na zaszyfrowanych dyskach twardych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przechowywane przez nas dane osobowe są chronione przy użyciu najlepszych procesów i systemów bezpieczeństwa będących standardem w branży. Nasze zaangażowanie w kwestie ochrony danych osobowych nie ogranicza się tylko do jakości i wysokich standardów – obejmuje również najlepsze i najbardziej efektywne stosowanie przepisów prawa. Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania tylko danych osobowych, których przetwarzanie jest konieczne i uzasadnione, zgodnie z zasadami ustanowionymi przez rozporządzenie GDPR.

DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM PRZEKAZUJESZ

Możesz przekazać nam swoje dane osobowe poprzez:

  • Zapisanie się do naszego newslettera
  • Wypełnianie formularzy kontaktowych

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zestaw danych, o które Cię prosimy, obowiązkowo lub opcjonalnie dla każdego procesu, w który możesz być zaangażowany.

Nazwa procesuObowiązkowe dane osoboweOpcjonalne dane osobowe
Usługa formularza kontaktowegoImię i nazwisko, adres e-mail, dane dotyczące użytkowania i dane dotyczące plików cookieBrak
Subskrypcja newsletteraAdres mailowy, adres e-mail, dane dotyczące użytkowania i dane dotyczące plików cookieBrak 

DANE OSOBOWE ZBIERANE Z URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA

Używamy danych użytkownika i plików cookie do zarządzania naszą witryną internetową i upewnienia się, że treści z naszej witryny są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa procesuPodstawa prawna
SubskrypcjeZgoda 
Usługa formularza kontaktowegoUzasadniony interes i zgoda

PRZETWARZANIE NA PODSTAWIE NASZYCH UZASADNIONYCH INTERESÓW

Nasze uzasadnione interesy mają miejsce, jeśli występuje powód biznesowy lub handlowy, dla którego wymagane jest przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku podejmujemy się zapewnienia ochrony wszelkich danych osobowych klienta w sposób, który jest uczciwy względem klienta i nie narusza jego interesów.

Jeśli postanowimy przetwarzać dane osobowe klienta na podstawie uzasadnionego interesu, poinformujemy go o tym, przedstawimy uzasadniony interes oraz zapewnimy mu możliwość zadawania pytań i wniesienia sprzeciwu dotyczącego takiego przetwarzania danych. Należy podkreślić, że firma Game Lounge nie jest zobowiązana do zaprzestania przetwarzania danych, jeśli podstawa prawna przetwarzania wyklucza prawo klienta do sprzeciwu.

PRZETWARZANIE NA PODSTAWIE ZGODY UŻYTKOWNIKA

Zgoda nie jest jedyną podstawą zobowiązującą do przetwarzania danych osobowych klienta lub do niego uprawniającą. Będziemy przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody klienta, w przypadkach, w których skorzystanie z właściwej podstawy prawnej nie będzie możliwe lub postanowimy nie opierać się na niej (np. dla zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub ze względu na uzasadnione interesy). W przypadku przetwarzania danych osobowych klienta na podstawie jego zgody klient zachowuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w sposób, za pomocą którego została ona pierwotnie udzielona. Gdy klient postanowi skorzystać z prawa do wycofania zgody, określimy, czy możemy (lub mamy obowiązek) przetwarzać dane osobowe klienta zgodnie z podstawą prawną inną niż zgoda klienta. W takim przypadku poinformujemy o tym klienta. Wycofanie zgody klienta nie unieważni czynności przetwarzania danych przeprowadzonych przed wycofaniem zgody.

PRZETWARZANIE NA PODSTAWIE ZGODY

Aby uniknąć nieporozumień, pragniemy podkreślić, że w przypadkach, w których nie będzie możliwe zastosowanie innej podstawy prawnej lub wybierzemy niekorzystanie z niej (np. nasze uzasadnione interesy), będziemy przetwarzać dane osobowe klienta na podstawie jego zgody.

W przypadkach, w których przetwarzamy dane na podstawie zgody klienta ( której nigdy nie założymy, a zostanie ona uzyskana w sposób czytelny dla klienta), KLIENT MA PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE w sposób, w który została ona pierwotnie udzielona.

Jeśli klient postanowi skorzystać z prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie (pisząc do nas na adres korespondencyjny lub podany niżej adres e-mail), określimy, czy w danym momencie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania jego danych osobowych (na przykład obowiązujący nas wymóg prawny) uprawniająca nas (lub zobowiązująca) do przetwarzania danych osobowych klienta bez jego zgody, o czym zostanie on poinformowany.

Klient może odmówić udostępnienia danych osobowych, ale w przypadku odmowy udostępnienia nam danych wymaganych do świadczenia usług świadczenie ich klientowi może nie być możliwe (zwłaszcza jeśli zgoda klienta jest jedyną dostępną podstawą prawną).

Podkreślamy, że zgoda klienta nie jest jedyną podstawą prawną umożliwiającą nam przetwarzanie jego danych osobowych. W poprzedniej sekcji powyżej określiliśmy różne podstawy prawne, na podstawie których możemy przetwarzać dane osobowe klienta w konkretnych celach.

INNE CELE

Możemy być zobowiązani do korzystania z danych osobowych i przechowywania ich w celach zapewnienia ochrony przed stratami, ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności naszej i innych stron zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przechowujemy dane przez ograniczony czas, gdy jest to konieczne do uzasadnionych celów biznesowych lub prawnych. Dbamy o to, aby nasze usługi chroniły informacje przed ich przypadkowym lub nieuprawnionym usunięciem. Dlatego może wystąpić opóźnienie między usunięciem informacji przez klienta a usunięciem kopii danych z naszych systemów aktywnych i kopii bezpieczeństwa. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z nami pod adresem [email protected]

CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Udostępniamy Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom, aby zapewnić Ci najlepszą obsługę.

Strona trzeciaUsługaMiejsceDane
Google Ireland Limited https://policies.google.com/privacy?hl=en-USyGoogle Analytics: śledzenie i badanie korzystania z kasynoonline.guru;Google TagManager: zarządzanie tagami;Google drive: zapisywanie i zarządzanie kopiami zapasowymi;Irlandia
Pliki cookie, dane użytkowania

UPRAWNIONE UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszej Polityki prywatności, dane osobowe klienta mogą być udostępnianie uprawnionym stronom trzecim znajdującym się na obszarze UE/EOG lub poza nim, w przypadkach w których udostępnienie takie jest dozwolone lub wymagane przepisami ochrony danych osobowych i/lub innymi przepisami prawa. Te uprawnione strony trzecie to m.in. jednostki wewnątrz firmy Game Lounge, inne strony trzecie i organizacje, takie jak organy wymiaru sprawiedliwości, współpracujące firmy księgowe i audytorskie, organy regulacyjne, odpowiednie władze i dostawcy marketingu cyfrowego. Możemy także udostępniać takie dane osobowe organizacjom, które przedstawiły nam klienta, stronom trzecim, którym klient chce, żebyśmy udostępnili dane, lub wszelkim innym stronom trzecim, którym musimy udostępnić dane osobowe klienta, aby móc udostępniać mu produkty i/lub usługi. Udostępniane dane osobowe zależą od produktów lub usług, z których korzysta klient.

Gdy takie dane osobowe muszą zostać przekazane poza terytorium EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), zapewniamy zastosowane wszelkich koniecznych i odpowiednich środków bezpieczeństwa. Możemy także udostępniać informacje osobowe innym firmom stowarzyszonym i zależnym oraz partnerom biznesowym lub następcom prawnym naszej działalności. Sposób przekazywania danych osobowych poza terytorium EOG opisano poniżej. Dane osobowe klienta nigdy nie zostaną udostępnione stronom trzecim w celach marketingowych (chyba że klient wyrazi na to zgodę).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBIORCOM INNYCH KATEGORII

Odpowiednie dane zostaną także ujawnione lub udostępnione (we wszystkich przypadkach zgodnie z postanowieniami przepisów ochrony danych osobowych) członkom i kadrze firmy Game Lounge, innym jednostkom w firmie Game Lounge (na przykład w celu spełnienia wymogów prawnych) i/lub innym podmiotom stowarzyszonym oraz podwykonawcom na terenie Unii Europejskiej, jeśli ma to zastosowanie do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności (wraz z naszymi usługodawcami udostępniającymi klientowi funkcje serwisu i/lub inne usługi). Informacje osobowe zostaną przez nas udostępnione tylko w celu świadczenia klientowi żądanych usług lub z innego powodu zgodnego z przepisami prawa (co obejmuje uprawnione ujawnienie niewymagające uzyskania zgody klienta).

Takie uprawnione ujawnienie zostanie przeprowadzone w zgodzie z przepisami ochrony danych osobowych (przykładowo wszystkie nasze podmioty przetwarzające dane obowiązują wymogi wspomnianych przepisów ochrony danych osobowych, wraz z restrykcyjnym obowiązkiem zachowania poufności uzyskanych informacji oraz objęcie tym wymogiem także ich pracowników). Wspomniani usługodawcy (nasze podmioty przetwarzające dane) spełniają również inne zobowiązania prawne (zwłaszcza te określone w artykule 28 rozporządzenia GDPR).

Dane osobowe klienta nigdy nie zostaną udostępnione stronom trzecim w celach marketingowych (chyba że klient wyrazi na to zgodę).

KOMUNIKACJA INTERNETOWA

Klient jest świadomy, że dane wysyłane przez Internet mogą być przesyłane między różnymi państwami, nawet jeśli nadawca i odbiorca informacji znajdują się w tym samym kraju. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zaniechanie działania klienta lub innej strony trzeciej w związku z danymi osobowymi przed ich odebraniem przez nas, co obejmuje m.in. przesyłanie danych osobowych dowolnymi metodami (np. aplikacje WhatsApp, Skype, Dropbox itp.) od klienta do nas przez kraj o niższym poziomie ochrony danych osobowych niż obowiązujący na terenie Unii Europejskiej.

Ponadto nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych podczas ich przesyłania przez Internet, chyba że odpowiedzialność ta wynika bezpośrednio z przepisów prawa obowiązujących na Malcie.

DOKŁADNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Dokładamy wszelkich zasadnych starań, aby przechowywane dane osobowe klienta były jak najbardziej aktualne i dokładne. Klient może w dowolnym momencie sprawdzić swoje dane, kontaktując się z nami w opisany niżej sposób. W przypadku nieprawidłowości poprawimy je lub usuniemy, gdy będzie to konieczne. Zapoznaj się z poniższą listą praw klienta w zakresie obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych.

ŁĄCZA DO SERWISÓW STRON TRZECICH

Udostępniane łącza do witryn internetowych stron trzecich są wyraźnie oznaczone i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści (ani nie promujemy treści) takich witryn internetowych (co obejmuje stosowane w nich polityki prywatności i podejmowane działania związane z przetwarzaniem danych). Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności dostępną w witrynie internetowej strony trzeciej.

PRZESYŁANIE DANYCH POZA TERYTORIUM EOG

Dane osobowe klienta zostaną przesłane poza teren EOG lub do innego kraju spoza EOG tylko, jeśli Komisja Europejska uznała ten kraj za oferujący adekwatny poziom ochrony (listę „krajów zaufanych” można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en ), w następujących okolicznościach: gdy klient wyrazi na to zgodę; będzie to wymagane do spełnienia warunków lub wykonania umowy między klientem a firmą Game Lounge; będzie to konieczne do spełnienia innych zobowiązań wynikających z przepisów prawa.

W przypadku przesłania danych osobowych poza terytorium EOG w ramach firmy Game Lounge lub do partnera biznesowego firmy Game Lounge podejmiemy wszelkie konieczne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ten sam poziom ochrony i te same standardy jak te obowiązujące na terenie EOG. Klient może uzyskać opis takich środków bezpieczeństwa, kontaktując się z nami pod podanym poniżej adresem.

Zawarte zostaną umowy obejmujące standardowe klauzule umowne UE (klauzule wzorcowe UE) nakładające na podmiot odbierający dane osobowe zobowiązanie stosowania tych samych standardów, co te obowiązujące na terenie EOG. W przypadku przesłania danych na terytorium USA do podmiotu zarejestrowanego w Privacy Shield (architektura potwierdzająca ochronę danych osobowych) przyjmiemy, że podmiot ten zapewnia ten sam poziom ochrony, co przyjęty przez Komisję Europejską.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Firma Game Lounge podejmie się w najlepszy możliwy sposób umożliwić klientowi skorzystanie z praw dotyczących jego danych osobowych. W niektórych przypadkach do skorzystania z prawa przez klienta może być wymagane potwierdzenie jego tożsamości.

  • Dostęp do danych osobowych użytkownika
  • Elektroniczna kopia danych osobowych użytkownika (przenośność)
  • Sprostowanie danych osobowych użytkownika, jeśli są niekompletne lub niedokładne
  • Usunięcie lub ograniczenie danych osobowych klienta w określonych okolicznościach przez obowiązujące prawo.

INFORMACJE O FIRMIE

W przypadku pytań lub komentarzy na temat naszych zasad dotyczących prywatności lub chęci skorzystania ze swoich praw skontaktuj się z naszym inspektorem danych osobowych pod adresem: [email protected] lub pisząc na podany powyżej adres korespondencyjny.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Game Lounge zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym momencie. Zaleca się częste sprawdzanie tej strony, powołując się na datę ostatniej aktualizacji. Jeżeli zmiany wpłyną na czynności wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, Game Lounge zbierze nową zgodę od Użytkownika, o ile będzie to wymagane.